Trang chủ / VUI HỌC THÁNH KINH / VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 13 TN C, Tin Mừng thánh Luca 9,51-62

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 13 TN C, Tin Mừng thánh Luca 9,51-62

cn13tncTIN MỪNG
Một làng miền Sa-ma-ri không đón tiếp Đức Giê-su
51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến.53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem.54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không? “55 Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông.56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

Đức Giê-su đòi hỏi môn đệ phải bỏ mọi sự (Mt 8:19 -22 )
57 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.”58 Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”

59 Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi! ” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.”60 Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”

61 Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.”62 Đức Giê-su bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

51 When the days for his being taken up were fulfilled, he resolutely determined to journey to Jerusalem,52 and he sent messengers ahead of him. On the way they entered a Samaritan village to prepare for his reception there,53 but they would not welcome him because the destination of his journey was Jerusalem.

54 When the disciples James and John saw this they asked, “Lord, do you want us to call down fire from heaven to consume them?”

55 Jesus turned and rebuked them,56 and they journeyed to another village.

57 As they were proceeding on their journey someone said to him, “I will follow you wherever you go.”

58 Jesus answered him, “Foxes have dens and birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to rest his head.”

59 And to another he said, “Follow me.” But he replied, “(Lord,) let me go first and bury my father.”

60 But he answered him, “Let the dead bury their dead. But you, go and proclaim the kingdom of God.”

61 And another said, “I will follow you, Lord, but first let me say farewell to my family at home.”

62 (To him) Jesus said, “No one who sets a hand to the plow and looks to what was left behind is fit for the kingdom of God.”

TẢI VỀ VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 13 TN C, Ở DƯỚI.

vhtkcn13tnc

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

cn3tnb3

VUI HỌC THÁNH KINH, CHÚA NHẬT 3 TN NĂM B (Mc 1, 14-20)

TIN MỪNG 14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao …