Trang chủ / VUI HỌC THÁNH KINH / VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 12 TN C, Tin Mừng thánh Luca 9,18-24

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 12 TN C, Tin Mừng thánh Luca 9,18-24

cn12cTIN MỪNG
Ông Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa (Mt 16: 13 -20; Mc 8:27 -30 ).

18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Dân chúng nói Thầy là ai? “19 Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.”20 Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? ” Ông Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.”21 Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.

Đức Giê-su tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ nhất (Mt 16: 21; Mc 8:31 )
22 Người còn nói: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”

Điều kiện phải có để theo Đức Giê-su (Mt 16: 24 -27; Mc 8:34 -38 )
23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

18 Once when Jesus was praying in solitude, and the disciples were with him, he asked them, “Who do the crowds say that I am?”

19 They said in reply, “John the Baptist; others, Elijah; still others, ‘One of the ancient prophets has arisen.'”

20 Then he said to them, “But who do you say that I am?” Peter said in reply, “The Messiah of God.” 21 He rebuked them and directed them not to tell this to anyone.

22 He said, “The Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed and on the third day be raised.”

23 Then he said to all, “If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me.

24 For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it.

TẢI VỀ ĐỂ XEM CHI TIẾT

vhtkcn12tnc

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

cn3tnb3

VUI HỌC THÁNH KINH, CHÚA NHẬT 3 TN NĂM B (Mc 1, 14-20)

TIN MỪNG 14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao …